Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Производите на ТМ се контролираат од Одделение Контрола. Одделението Контрола е организациона единица во рамките на ТМ. Опремени со соодветен простор, опрема и кадар за вршење на работите на тестирање и контрола во согласност со прописите, национални и меѓународни стандарди, барањата на ISO/IEC 17020 и потребите на претпријатието. Во 2012 година ТМ доби сертификат од TUV-Австрија за воведениет систем за управување со квалитетот според стандардот EN ISO 9001:2008 Во 2012 година ТМ доби сертификат од TUV-Австрија за воведениет систем за управување со квалитетот според стандардот EN ISO 14001:2004

Првична експертиза
Далеководи
Трафостаници
Каблирања
Производство на опрема