Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ние се грижиме за енергијата Стабилниот и сигурен транспорт на електрична енергија е наша одговорност. Годините искуство и многуте успешно завршени проекти му даваат сигурност на сите долгогодишни клиенти на ТМ Штип Сите Услуги Целосна Проектна Изведба Нашиот инженерски тим е задолжен за навремена изведба на вашиот електроенергетски проект во рамките поставени при иницијалното истражување на вашите барања Нашите Проекти Одржување Електрични Системи После завршување на секој проект нашиот тим се грижи за одржување на креираниот систем. Најчесто под оваа услуга вршиме надоградби на веќе постоечки проект поради зголемување на потребите на клиентот. Побарајте Понуда
0
години искуство
0
задоволни клиенти
0
завршени проекти
0
вработени

НАШИ УСЛУГИ

Контрола на електроенергетски постројки и објекти, електрични инсталации, електроопрема и уреди. Контрола и изведба на работи поврзани со  далеководи и трафостаници до 400kV. Инспекциско тело, пронаоѓање на дефект на подземни кабли. 

Инспекциско тело Каблирање
Контрола на: овесна опрема сила на кинење на овесна опрема  
Инспекциско тело
Контрола и детекција на траса на нисконапонски и среднонапонски кабли Напонско испитување на нисконапонски и среднонапонски кабли Детекција на
ПРОИЗВОДСТВО Располагаме со најсовремени машини, глодалки, стругови, CNC машини преку кои можеме да го изработиме секој потребен алат и
Технички преглед и периодични испитувања на систем за громобранска заштита In id vehicula erat. Maecenas nisi purus, ornare nec
Инспекциско тело
Технички преглед и периодични испитувања на отпорот на распростирање на системи за заземјување In id vehicula erat. Maecenas nisi
Инспекциско тело
Прва периодична и вонредна: Инспекција (контрола) на непрекинатост на заштитен проводник на главно и додатно изедначување на потенцијалот со

Кои Сме Ние

„ТМ” ДОО Штип е основана во 2003 година, со седиште на ул. Струмички пат 9-ти км бб во Штип, Република Македонија Основната дејност на претпријатието е проектирање, надзор и монтажа на електроенергетска опрема и објекти од низок и среден напон. Претпријатието има хала за монтажа на производи, работилница за одржување и магацински простор, со вкупни 1700m².

БАРАТЕ ЕКСПЕРТИ ЗА ДАЛЕКОВОДИ ?

Контактирајте не и добијте бесплатна првична експериза!

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Во изминатите години ТМ се специјализира за изработка на идејни решенија, проекти, изведба и монтажа на: - Електрични инсталации на стамбени, деловни, индустриски објекти, трафостаници, 10-35kV далекуводи, НН мрежи и разводни постројки - Испитување на исправност на електрични инсталации, громобрански инсталации, осветленост на работни површини и заштитно заземјување, диалектрична пробојност на трансформаторско масло - Лоцирање на траси и дефекти на НН и ВН кабли и нивно санирање - Напонско испитување на кабли - Одржување и изведба на улично осветлување - Филтрирање на трансформаторско масло ТМ е флексибилно претпријатие кое ги следи барањата на клиентите применувајки ги најновите технолошки достигнувања, технича регулатива и стандарди.

НАШИОТ ТИМ

Претпријатието има хала за монтажа на производи, работилница за одржување и магацински простор, со вкупни 1700 m².  “ТМ” ДОО Штип има 44 вработени од кои 12 со високо образование и 32 со средно образование. 

НАШИ СЕРТИФИКАТИ

Ние сме акредитирано тело за контрола на електроенергетски постројки и објекти, електрични инсталации, електроопрема и уреди.